Külföldi házasság felbontása

Külföldi házasság felbontása és válás

A címben feltett kérdés nem kellőképpen pontos. A külföldi házasság felbontása kapcsán két külön esetet kell megkülönböztetni: külföldön kötött házasság felbontható-e Magyarországon, illetve külföldi állampolgárok házasság felbontható-e hazai bíróságon keresztül. A második problémakörnek szintén vannnak további alesetei, amennyiben a külföldiek házassága Magyarországon került megkötésre vagy külföldön, illetve a leggyakoribban előforduló felállás, amikor a házaspár egyik fele külföldi, de a másik magyar állampolgár.

A következőkben végigvesszük mindegyik lehetséges variációt abból a szempontból, hogy az adott esetben lehetséges-e a házasság magya bíróság által történő megszüntetése. 

A házasság nemzetközisége

Valószínűleg mindannyian hallottuk már a házasságszédelgő kifejezést. A házasságszédelgés arra utal, amikor valaki szerelmet színlelve próbál egy másik embertől anyagi javakat kicsalni, klasszikusan házasság, és gyakran azt követő válás útján. A házasságszédelgés önmagában nem feltétlenül jogi kategória, önmagában nem jogellenes az, ha ráveszünk valakit arra, hogy elhalmozzon minket, de az esetek egy részében a csalás különböző tényállásai fennállnak.

Az igazán dörzsölt házasságszédelgő egyszerre több kiszemeltet hálóz be, mivel ezáltal a haszon is megsokszorozódik. Valószínűleg ez az egyik megfontolás annak a hátterében, hogy az államok nagy része csak úgy hajlandó egy külföldi házasságát saját jogrendszerében szentesíteni, ha előtte hitelt érdemlően igazolásra került, hogy a saját hazájában éppen abban a pillanatban nem házas. A rendszer nyilván kijátszható, hiszen nem lehet a világ összes országából lekérdezni, hogy esetleg ott már nem házasodott-e meg az illető korábban, de a szándék elég egyértelmű: lehetőleg mindenki egyszerre csak egy emberrel álljon házasságban. A házasság tehát elvben “világra szóló” ügy, és nem csak az adott országban érvényes. 

A fenti nemzetközi kitekintés után tekintsük végig a bevezetőben felsorolt különböző eseteit a külföldi házasság felbontásának. 

A külföldi házasság felbontásának esetei

A külföldi házasság felbontásának az alábbi eseteit lehet megkülönböztetni:

 • magyar állampolgárok külföldön kötött házassága (mindkét házastárs magyar állampolgár, de a házasság nem Magyarországon került megkötésre)
 • vegyes pár külföldön kötött házassága (csak az egyik magyar házastárs magyar, és a házasság nem Magyarországon került megkötésre)
 • vegyes pár Magyarországon kötött házassága (az egyik házastárs nem magyar állampolgár, de a házasság Magyarországon került megkötésre
 • külföldiek Magyarországon kötött házassága (mindkét házastárs külföldi, de a házasság Magyarországon került megkötésre)
 • külföldiek külföldön kötött házassága (mindkét házastárs külföldi, és a házasság külföldön került megkötésre)
Tekintsük át egyenként a fenti eseteket!

1. eset: magyar állampolgárok külföldön kötött házasságának felbontása

A nemzetközi jogi alapelvek szerint egy házasság felbontására azon állam bírósága jogosult, amelynek területén a házaspár életvitelszerűen tartózkodik. Ebből viszonylag egyszerűen levezethető, hogy abban az esetben, ha magyar állampolgárok külföldön kötöttek házasságot, majd Magyarországra visszaköltöztek és a házasságot fel kívánják bontani, nem lesz semmi akadálya annak, hogy magyar bíróság előtt folyjon a bontóper és a végzés joghatályossá váljon a külföldön kötött házasságra tekintettel

 

Magyar állampolgárok külföldön kötött házasságát a külképviseleten vagy konzuli szolgálaton keresztül anyakönyveztetni kell! Ennek hiányában a házasság értelemszerűen nem bontható fel Magyarországon. Az anyakönyvezés pótlásáról a bontóper megindítása előtt gondoskodni szükséges.

Némiképp bonyolultabb eset, ha külföldön élő magyar állampolgárok külföldön megkötött házasságukat kívánják felbontani. Mielőtt a válás mikéntjét tárgyalnánk, érdemes megjegyezni, hogy maga a külföldi házasság megkötése csak a magyar külképviselet bevonásával történhetett meg. Ez azért van így, mert a külföldi anyakönyvvezetői szervezet köteles a származási ország külképviseletén keresztül ellenőrizni, hogy a felek házasulási szándéka nem ütközik-e akadályba. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a magyar hatóságnak igazolnia kell a külképviselet útján, hogy egyik fél sem házas.

Ebből az is következik, hogy válás esetén mindkét fél érdeke, hogy a magyar bírósági rendszeren is átfusson a válás, kiváltképp, ha később ismét házasságot kívánnak kötni, hiszen ehhez a válás tényét a magyar anyakönyvvezetői rendszeren át kell vezetni. 

2. eset: vegyes pár külföldön kötött házasságának felbontása

Ha egy magyar és egy külföldi állampolgár életvitelszerűen tartózkodik Magyarországon és ez idő alatt nem Magyarországon kötött házasságot kívánnak felbontani, lehetséges-e a bontópert magyar bíróság előtt lefolytatni?

A válasz az, hogy elvben igen, hiszen a nemzetközi családjogi hagyományok szerint az életvitelszerű tartózkodás helyén joghatósággal rendelkező állam bírósága az illetékes. Gyakorlatban azonban a helyzet bonyolultabb.

Ahhoz, hogy felbonható legyen egy házasság Magyarországon, először meg kell győződni arról, hogy anyakönyvezésre került-e itthon. Ha a külföldön megkötött házasság Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, akkor értelemszerűen a válást megelőzően erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani.

Az első fontos részszabály, hogy már hat hónapja abban az államban kell élni, ahol a bontókereset benyújtásra kerül.

Szintén fontos megjegyezni, hogy az a bíróság jogosult lefolytatni a teljes eljárást, ahol a bontókereset először benyújtásra került. Tehát érdemes jól megválasztani, hol indítjuk meg a válást, hogy ne kelljen visszajárkálni akár még évekig egy olyan országban, ahol már rég nincs más dolgunk. 

Végezetül abból a szempontból sem mindegy, hogy melyik országban kerül benyújtásra a válókereset, mivel az adott ország jogszabályai lesznek az irányadóak. Magyarország az alábbi 17 állammal fogadott el egységes szabályozást abban a kérdésben, hogy melyik állam joga érvényesül házasság felbontása esetén:

 • Ausztria
 • Belgium
 • Bulgária
 • Észtország
 • Franciaország
 • Görögország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Magyarország
 • Málta
 • Németország
 • Olaszország
 • Portugália
 • Románia
 • Spanyolország
 • Szlovénia

A fenti országok esetében házastársával közösen dönthetik el a válófélben lévők, hogy melyik állam nemzeti jogát kívánják alkalmazni. 

Az alábbi opciók állnak e tekintetben rendelkezésre:

 • ahol jelenleg tartózkodnak;
 • ahol utoljára együtt tartózkodtak, azzal a feltétellel, hogy egyikük továbbra is az adott országban él;
 • amelyik országnak legalább az egyikük az állampolgára;
 • ahol a házasság felbontása iránti kereset már benyújtásra került.

Lényeges tudnivaló

Dánia kivételével mindegyik uniós országban érvényes az a szabály, hogy az egyik tagállamban jogerősen kimondott válást a többi tagállaban is automatikusan elismerik minden további eljárás lefolytatása nélkül.

Összefoglalva tehát: igen, ha az egyik házastárs magyar állampolgár, a másik pedig külföldi, és Magyarországon élnek, ebben az esetben lehetséges a bontóper megindítása itthon, feltéve, hogy semelyik fél még nem indította meg a bontópert egy másik államban. A válás automatikusan elismerésre fog kerülni mindegyik uniós országban Dánia kivételével.

3. eset: vegyes pár Magyarországon kötött házasságának felbontása

Egy magyar és külföldi állampolgár Magyarországon kötött házasságára lényegében ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint az előző esetben felvázoltak. 

A magyar állampolgárságú fél minden esetben jogosult Magyarországon benyújtani a válókeresetet, azonban a külföldi állampolgár csak abban az esetben, ha jelenleg is Magyarországon él. 

4. eset: külföldiek Magyarországon kötött házasságának felbontása

Külföldiek a Magyarországon kötött házasságukat addig bonthatják fel Magyarországon, amíg itt élnek, valamint abban az esetben, ha az utolsó közös lakhelyük Magyarországon volt.

5. eset: külföldiek külföldön kötött házasságának felbontása

Külföldi házaspár tagjai a külföldön kötött házasságukat akkor bonthatják fel itthon, ha azt már anyakönyveztették,  illetve, ha még itt élnek, valamint akkor, ha az utolsó közös lakhelyük Magyarországon volt.

Tekintse meg további írásainkat!

Válás tartásdíj

Mi az a tartásdíj? Kinek jár?

Válás után sem hagyhatjuk magára a keresőképtelen volt házastársunkat. Vagy mégis? Mik a tartásra kötelezettség szabályai? Megmutatjuk mikor és kinek kell tartásdíjat fizetnie.

Válókereset keresetlevél beadása

Hogyan kell beadni a válókeresetet?

Megmutatjuk mik a válóper elindításának első lépései, feltételei és minek kell szerepelnie a válóperi keresetben, hogy biztos legyen a siker.

Válás testvérek

Mik a testvérek elhelyezésének szabályai?

Mi lesz a testvérekkel a válás után? Szétválaszthatóak-e, illetve milyen esetekben? Eldöntheti, hogy melyik gyermeke kihez kerüljön?