Lehet-e peren kívül megegyezni?

A házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy a bontóper alatt – saját elhatározásukból vagy a bíróság kezdeményezésére – kapcsolatuk, illetve a házasság felbontásával összefüggő vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése érdekében közvetítői eljárást vehetnek igénybe. A közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodásukat perbeli egyezségbe foglalhatják.

Polgári Törvénykönyv

Ptk. 4:22
peren kívüli egyezség válás

Kell-e ügyvéd a válóperhez?

Amit a legfontosabb megjegyezni válás esetén: per nékül nincs válás, azaz bíróság nélkül sincs válás. Ez azért van így, mert a magyar jogszabályok alapján egy hazásság felbontását csak bíróság mondhatja ki bontóper keretében. A perhez és a bíróság elé járuláshoz azonban nem kötelező ügyvédet fogadni.

Az, hogy lesz-e szükség válóperes ügyvédre annak a függvénye, hogy a felek mennyire hajlandóan kommunikálni egymással, és kisebbik részben, hogy mennyire bonyolult válásról van szó.

Nem feltétlenül kell válóperes ügyvéd, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

 • fennmarad a jó viszony a válni készülők között,
 • a válás minden lényeges kérdéséről előre meg tudnak egyezni (kiemelten a gyermekelhelyezés, láthatás, gyerektartás és vagyonelosztás témakörében),
 • egyetértés van a felek között a válás után elérni kívánt helyzet minden lényeges részletét tekintetében.

Ilyen esetekben a bíróság ügyvédek bevonása nélkül is fel tudja bontani a házasságot.

Mire való a válóperes ügyvéd?

A válóperes ügyvéd a közös megegyezésen alapuló elválás esetén is hasznos lehet, ha a felek nem biztosak a dolgukban. Sőt, előállhatnak olyan helyzetek, amikor az ügyvéd bevonása nemcsak célszerű, hanem lényegében elengedhetetlen.

mikor kell válóperes ügyvéd

Válóperes ügyvéd megbízása az alábbi esetekben lehet különösen előnyös:

 • ha kiskorú is érintett a válásban, akkor az ügyvédi szakértelem döntő jelentőségű lehet abban, hogy kihez kerül a gyermek, illetve a kapcsolattartás kereteinek kialakításában;
 • házastársi vagyonmegosztási kérdések és azok következményeinek tisztázásában;
  a válás során szükséges okiratok létrehozásában;
 • ügyvédi ellenjegyzés készítésében a felek között megállapodás rögzítésében, annak érdekében, hogy hivatalossá váljon a felek álláspontja.

Hogyan zajlik a peren kívüli megállapodás?

A válni szándékozó feleknek ajánlott nem egyből bírósághoz fordulni. Olcsóbb, gyorsabb és érzelmileg is kevésbé megterhelő lehet a fontos kérdésekben még pereskedés előtt megegyezni.

A bontópert megelőző megállapodásnak alapvetően két fajtája van: mediáció és ügyvéd előtt történő megegyezés.

Peren kívüli mediáció

A válni szándékozó feleknek ajánlott nem egyből bírósághoz fordulni. Olcsóbb, gyorsabb és érzelmileg is kevésbé megterhelő lehet a fontos kérdésekben még pereskedés előtt megegyezni.

A bontópert megelőző megállapodásnak alapvetően két fajtája van: mediáció és ügyvéd előtt történő megegyezés.

 Az első lépése egy válópert megelőző folyamatnak jó esetben a mediáció

A mediációt elsődleges célja annak feltérképezése, hogy megmenthető-e a házasság, de abban az esetben is, ha már nincs remény az újrakezdésre mind érzelmileg, mind egy békés elválás megalapozásához remek alapot nyújthat egy mediátor igyénybe vétele. Mediátor csak a mediátori névjegyzékben szereplő személy lehet, ami garanciát ad az illető felkészültségére. A mediátori tevékenység szabadáras, a díjszabásban nagy különbségek vannak. 

A mediátor tevékenység elsődlegesen abban segíthet azoknak, akik már a válóper megindítását fontolgatják, hogy közvetlen, oldott légkörben segítsen a konfliktus feltárásában és abban, hogy a megfelelő hangnemben és konstruktív módon zajlódjon a kommunikáció

Egy mediátor előtt zajló találkozó mindig a párbeszédre épül, azzal a céllal, hogy a felek maguknak tudják megtalálni a megoldást a vitatott kérdésekre és problémákra. 

A mediátori tevékenység végén szerencsés esetben közös megegyezés születik, amelyet utána ügyvéd útján írásba érdemes foglalni, melyet a felek aláírásukkal szentesítenek.

Bontópert megelőző ügyvéd előtt történő megegyezés

A mediátor lehet ügyvéd, azonban a válóperes ügyvéd funkciója alapvetően eltér a mediátori szerepkörtől.

Míg a mediátor tevékenysége a megromlott házasság és elválás teljes spektrumát felölelheti, addig ügyvédet alapvetően a jogi relevanciával rendelkező kérdések tisztázására és rögzítésére érdemes megbízni. Ahogy ezt már korábban is írtuk, válás per nélkül nincs, viszont egy ügyvéd előtti előzetes megegyezéssel a peres eljárás rövidebb, olcsóbb és egyszerűbb lesz.

A válópert megelőző ügyvéd előtti megegyezés főbb kérdései:

 • kit illesssen meg a közös gyermek(ek) feletti felügyeleti jog?
 • hogyan történjen a másik fél és a gyermek(e) között kapcsolattartás?
 • mennyi legyen gyermektartásdíj mértéke?
 • igényel-e bármelyik fél házastársi tartásdíjat?
 • ki használhatja a közös lakhelyet a vagyonmegosztásig?
 • hogyan történjen a közös vagyon megosztása?

Milyen formában történhet a pert megelőző egyezség?

A válófélben lévő felek közötti megyezés részleteit mindenféleképpen írásba kell foglalni. Ez természetesen ügyvéd bevonása nélkül is megtehető, azonban egy ügyvéd bevonása garancia lehet arra, hogy minden lényeges kérdés rendezésre kerül a törvényi keretek által szabott lehetőségek határán belül.

Mit tartalmazzon az egyezségi okirat?

 1. az egyezségi okirat ki kell, hogy jelölje azt a szülőt, aki a szülői felügyeleti jogot gyakorolni fogja a válást követően;
 2. írásban kell rögzíteni, hogy mekkora lesz a havi a gyermektartási díj összege;
 3. pontosan meg kell határozni, hogy a szülői felügyeletet nem gyakorló szülő miként, milyen gyakran, milyen időtartamban és milyen keretek között találkozhat a gyermekével vagy gyermekeivel a válást követően;
 4. a közös lakóhely használatának válást követő pontos rendjét;
 5. bármilyen közös ingatlan vagy ingóság megosztásának részletes leírását: fontos, hogy a megállapodásban szerepeljen minden ingó és ingatlan vagyon, és egyúttal az ügyvéd révén az ingatlan-nyilvántartásba is felvezetésre kerüljenek az új tulajdonviszonyok
  amennyiben a felek házastársi tartási díj fizetebén egyeznek meg, ennek részleteit is rögzíteni kell.

Amennyiben a fenti kérdések pontosan, részletesen, mindenre kiterjedően és a jogszabályi lehetőségek kereteit nem sértve lettek rögzítve az egyezségi dokumentumban, ezzen az esetben a bontóper során az eljáró bíróság azt végzésével jóváhagyja, majd kihirdeti a házasság felbontására vonatkozó ítéletét.

Mik a bontó pert megelőző egyezség előnyei?

A közös megegyezéssel történő válás mindkét fél számára a legkedvezőbb
válás peren kívüli egyezség

Közös vagyon megszüntetése esetén egyértelműen a peren kívüli megegyezés ajánlott, ugyanis a per tárgyául szolgáló vagyon értékének 6%-a eljárási illeték jogcímén az eljárás lezárultával a feleket terheli. Ehhez képest még egy drágább ügyvéd óradíja is elenyésző, így a bíróság elé már ügyvéd által szerkesztett vagyonmegosztásra irányuló okirattal lehet járulni.

Még kritikusabb szempont a közös gyermekek érdeke. Egy bírósági eljárást a gyermekek szinte mindig megsínylenek. Ha nincs egyetértés a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás kérdésben, a bíróság hivatalból a gyermekeket is bevonja a perbe. Ez jelentheti a gyermekek tanúként meghallgatását, pszichológus kirendelését vagy nevelési tanácsadó közreműködését.

Amennyiben ezekről a kérdésekről már a per előtt megegyeznek a szülők, a gyermekek megkímélhetők a bontóper traumájától.

Mik a bontóper előtti egyezség további előnyei?

nem lesz szükség szakértők bevonására a bontóper során

nem lesz szükség arra, hogy a bíróság tanúkat idézzen be

egy perrel járó lelki megterheléstől megkímélik magukat a felek

a válás összköltsége alacsonyan tartható

a bíróság akár pár hónapon belül felbontja a házasságot

Mi a helyzet akkor, ha már elindult a pereskedés?

Akkor sincs minden veszve, ha a felek már megindítottak egy pert, mert nem tudtak a peren kívüli megállapodás lehetőségéről és a per költségeiről és egyéb nehézségeiről. 

Az érdekelteknek van módja az első tárgyaláson eldönteni, hogy megpróbálják-e inkább peren kívül rendezni a vitás kérdéseket. Ha így döntenek, akkor a per az egyezség meghozatalalának idjére szünetel, és az illeték 90%-s is visszaigényelhető.